RECOMENDACIÓNS DO COLEXIO DE MÉDICOS DA CORUÑA PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE PRIVADA DA MEDICINA

Os médicos solicitamos o máximo esforzo , rigor e disciplina co seguimento destas normas para o ben do medicamento, da sociedade e dos pacientes.

  1. Colaborar e seguir as recomendacións das autoridades sanitarias. Todos os médicos debemos estar a disposición das necesidades da emerxencia sanitaria.
  2. Programar as sesións e reunións médicas mediante videoconferencia (o colexio ofrece este servizo).
  3. Utilizar de forma adecuada as medidas de protección persoal (lavado de mans, distancia de seguridade sempre que sexa posible, máscaras se fose o caso, limpeza de instrumental médico como fonendoscopio entre outros).
  4. Manter o despacho ben ventilado e limpar frecuentemente a mesa, cadeira, padiola ou cadeira de brazos con desinfectante.
  5. Xestionar as citas de forma óptima para evitar pacientes na sala de espera. Evitar revistas e reforzar a limpeza de elementos comúns (cadeiras, chans, ?) e ventilar a sala.
  6. Potenciar a consulta telemática e telefónica. Reducir ao máximo as consultas dos pacientes non urxentes.
  7. Valorar a realización de consultas presenciais para aquelas urxencias médicas ou consultas altamente necesarias.

Preguntar aos pacientes antes de entrar:

Ten febre ou a tivo nos últimos 14 días?
Tivo tose ou outros problemas respiratorios nos últimos 14 días?
Viaxou a países de risco nos últimos 14 días?
Estivo en contacto con algunha persoa con confirmación de coronavirus?
Estivo en contacto estreito con persoas que presentaban cadro respiratorio agudo nos últimos 14 días?

Plan de decisións:

contesta SI, a calquera das preguntas e a súa temperatura está por baixo de 37.5º C, atrasar a consulta 14 días (salvo urxencia).
contesta SI, a calquera das preguntas e temperatura por encima de 37.5 º C, avisar de posible contaxio ao 900 400 116