NOTA Á COLEXIACIÓN SOBRE O NEGACIONISMO DO CORONAVIRUS

Categoría: Novas
Publicado o Venres, 21 Agosto 2020
Escrito por Administrador
Ante as recomendacións efectuadas por algúns médicos que negan a existencia da covid-19 e da validez dos test PCR, opóñense ás medidas adoptadas polas autoridades sanitarias como o uso de máscaras, a corentena, o illamento e confinamento e a distancia física, e rexeitan o desenvolvemento das vacinas para combater a pandemia, a Xunta Directiva do Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña vese na obrigación ética e legal de facer público o seguinte comunicado:

1.- A actitude destes médicos negacionistas constitúe unha grave irresponsabilidade e supón un grave perigo para a saúde pública.

2.- A difusión destas mensaxes, contrarios á boa práctica médica e á evidencia científica, crea unha intolerable alarma social, nun contexto agravado pola situación de emerxencia e excepcionalidade na que nos atopamos.

3.- Estas condutas violan as normas deontolóxicas da profesión médica e, por tanto, son merecedoras da correspondente sanción.

4.- Os Colexios Profesionais son corporacións de dereito público, amparadas pola lei e recoñecidas polo Estado, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins.

5.- Por iso, ao amparo do disposto no artigo 1 da Lei 2/1974 do 13 de febreiro sobre Colexios Profesionais, e no artigo 10 da Lei 11/2001 do 18 de setembro de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia, o Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña advirte que procederá á apertura de información previa contra os colexiados que incorran en tales accións, e no seu caso, á posterior incoación de expediente disciplinario por presuntas infraccións do Código de Deontología Médica.

6.- Todo iso, sen prexuízo das posibles responsabilidades penais en puidesen incorrer devanditos colexiados con tales actuacións, que se poñerían, no seu caso, en coñecemento da Fiscalía para que valore a presunta comisión de delitos contra a saúde pública ou calquera outros.