CERTIFICADOS MÉDICOS PARA JUSTIFICAR EL ABSENTISMO ESCOLAR

Categoría: Novas
Publicado o Domingo, 06 Setembro 2020
Escrito por Administrador

 

"O médico non está obrigado a emitir un xuízo acerca da aptitude ou idoneidade (ou o contrario) para levar a cabo unha determinada tarefa (neste caso a xustificación do absentismo escolar)."

 
Ao Colexio Oficial de Médicos da Coruña chegou información e expuxéronselle dúbidas relativas á actitude para seguir, por parte dos médicos, #ante as solicitudes de emitir certificados ou informes que xustifiquen o absentismo ás clases dos escolares, motivado por hipotéticos antecedentes que impliquen unha especial sensibilidade ou vulnerabilidade #ante un posible contaxio do COVID-19.

 
En España o ensino é obrigatoria entre os 6 e os 16 anos. Como non podería ser doutra maneira, as sociedades actuais conceden gran importancia á educación que reciben os seus mozos, na convicción de que dela dependen tanto o benestar individual como o colectivo.

 
Para a sociedade, a educación é o medio de transmitir e, ao mesmo tempo, de renovar a cultura e o acervo de coñecementos e valores que a sustentan, de extraer as máximas posibilidades das súas fontes de riqueza, de fomentar a convivencia democrática e o respecto ás diferenzas individuais, de promover a solidariedade e evitar a discriminación, co obxectivo fundamental de lograr a necesaria cohesión social.

 
Por iso, non ten nada de estrañar que os organismos internacionais, como a UNICEF, a UNESCO ou a OMS, fixesen eco, e dado a voz de alarma, sobre o impacto que ten o peche dos centros educativos nas oportunidades de crecemento e desenvolvemento de nenos, nenas e adolescentes e na xeración en consecuencia de desigualdades sociais.

 
Por iso é polo que no noso país estableceuse que é necesario retomar de forma prioritaria a actividade educativa presencial pero adoptando unha serie de medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde fronte ao COVID-19 que garantan que a mesma se realiza da maneira máis segura posible.

 
Non levar aos fillos ao colexio de forma preventiva e por decisión propia non está recollido no ordenamento xurídico español e, por tanto, podería aplicarse o protocolo de absentismo e actuar os Servizos Sociais e ata a Fiscalía.

 
No relativo aos certificados e informes médicos cabe lembrar que a Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigacións en materia de información e documentación clínica, no seu artigo 22 establece que todo paciente ou usuario ten dereito a que se lle faciliten os certificados acreditativos do seu estado de saúde.

 
En leste mesmo sentido, o Código de Deontología Médica, no seu artigo 20, recolle que cando cumpra ou o paciente solicíteo, é deber do médico proporcionar un informe ou un certificado sobre a asistencia prestada ou sobre os datos da historia clínica.

 
A palabra “certificar” quere dicir etimológicamente “dar fe”, é dicir, afirmar, dar por certo algo. Así, enténdese que un certificado ou certificación é un documento no que se asegura a verdade dun feito e, no noso contexto, fai referencia ao estado de saúde ou de enfermidade dunha persoa. Iso quere dicir que na súa redacción unicamente deben constar datos obxectivos, relativos ao estado de saúde ou de enfermidade, e non teñen porque incluír argumentos valorativos ou especulativos como poden ser ao aptitude ou capacidade para realizar unha determinada tarefa.

 
Por tanto, non é unha competencia, nin responsabilidade, dos médicos de atención primaria nin hospitalaria xustificar as faltas escolares. @Dicha faltas só poden ser autorizadas ou xustificadas polos seus titores legais. Os pais, que son quen exerce a patria potestade, son os únicos responsables das accións dos seus fillos menores. Por iso é da súa competencia emitir unha declaración responsable ou informe xustificativo da devandita ausencia ao centro educativo. Por último, en ningún caso corresponde ao médico establecer se un escolar pode ou non asistir ao seu centro docente, dita medida compételle ás autoridades educativas e sanitarias.

 
Conclusión:
O médico, a instancia de parte, debe redactar un certificado ou un informe no que se detalle a saúde ou a enfermidade do interesado, pero non está obrigado a emitir un xuízo acerca da aptitude ou idoneidade (ou o contrario) para levar a cabo unha determinada tarefa (neste caso a xustificación do absentismo escolar).